Working the Kite at Kailua
9 x 12   Pastel on velour