Kite-surfing at Kailua Beach

Kite-surfing on Kailua Beach
9 x 12   Pastel on velour